Ułatwienia dostępu


„My culture in your school”

Projekt Erasmus + Akcji 2: Partnerstwa strategiczne (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229).

O projekcie:
Projekt pn. „My culture in your school” („Moja kultura w twojej szkole”) ,
numer: 2020-1-DE03-KA229-077445_2.
Beneficient projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
Szkoła koordynująca: SZ Bürgermeister Smidt / Kaufmännische Lehranstalten-, Bremerhaven. Jedna z największych szkół zawodowych w Bremie. Szkoli około 1700 studentów w 18 zawodach handlowych w tym urzędnicy ds. komunikacji biurowej, sprzedawcy, urzędnicy podatkowi, w ramach podwójnego systemu.
Szkoła partnerska: Moletu gimnazija- W placówce pracuje 40 nauczycieli i 378 uczniów. Szkoła współpracuje i wymienia najlepsze doświadczenia ze szkołami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi ,uczestniczy w międzynarodowych projektach i prowadzi różnorodne działania, oferuje szeroką gamę nieformalnych programów edukacyjnych, min. sztukę i lekcje muzyki.
Okres realizacji projektu: 31.12.2020 - 30.08.2023
Przyznane dofinansowanie: 28 446,00 Euro
Cele projektu: Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest rozwój ich kompetencji językowych – komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie podczas realizacji zadań projektowych, wzbogacanie wiedzy na temat kultury krajów partnerskich, uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność kulturową innych narodów oraz uczenie uczniów tolerancji wobec nich. Cele w odniesieniu do szkoły to: polepszenie jakości kompetencji językowych wśród uczniów i pracowników szkoły, poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich, zwiększenie umiędzynarodowienia szkoły, lepsze zrozumienie systemów edukacji z różnych krajów.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 Deklaracja udziału w projekcie
Załącznik nr 2 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie (dla uczniów niepełnoletnich)
Załącznik nr 3 Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd dziecka w ramach projektu (dla uczniów niepełnoletnich).

© 2009-2023 by GPIUTMD